Kompletní znění pravidel pořádaných soutěží

Pořadatel soutěže:

BonyBons, IČO: 08397643 , se sídlem v Brně

Doba trvání soutěže:

dle data v soutěžním příspěvku

Kdo se může účastnit:

 • Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let, pokud se bude jednat o výhru s alkoholem.
 • Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a všichni jejich rodinní příslušníci v řadě přímé, jakož i ostatní osoby blízké dle § 22 občanského zákoníku.
 • Výhercem se může stát pouze účastník s doručovací adresou na území České republiky.
 • Účastník soutěže musí mít vytvořen svůj profil na Facebooku, Instagramu nebo Tik Toku a být fanouškem na vybrané sociální síti Facebook.com na stránce bonybons.cukrovinky, Instagram.com na stránce bonybons cukrovinky nebo Tik Tok bonybons.cukrovinky,

Pravidla soutěže:

 • Splnit podmínky pod soutěžním příspěvkem zveřejněným Facebooku, Instagramu nebo Tik Toku.
 • dát sledování stránky bonybons.cukrovinky na Facebooku, Instagramu nebo Tik Toku.
 • dát like příspěvku
 • Pořadatel vylosuje výherce soutěže nebo vybere dle svého uvážení zejména.

Výhry v soutěži:

 • za sdílení soutěžního příspěvku na Instagramu, Facebooku nbeo Tik Toku si může zažaádat sdílející slevu 15% na nákup v eshopu www.bonybons.cz. Slevy nelze sčítat. Kód na slevu bude zaslán na e-mailovou adresu sdílejícího nejpozději 5 dní od skončení soutěže.
 • po ukončení soutěže bude výherce vyzván k zaslání kontaktních údajů na e-mailovou adresu info@bonybons.cz nejpozději do tří dnů od vyhlášení výherce. V případě, že výherce nezašle svoji adresu do tří dnů, ztrácí nárok na výhru.
 • Výhra bude zaslána výherci nejpozději do 15 dní od oznámení výherce soutěže na Facebooku a Instagramu na výhercem dodanou adresu v České republice prostřednictvím služby Zásilkovna.
 • Výhry z této soutěže nelze převést na jiné osoby ani jiné soutěžící.

Souhlas s pravidly a ochrana osobních údajů:

 • Účastí v soutěži vyjadřuje účastník soutěže dobrovolně svůj výslovný souhlas s pravidly.
 • Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech, souvisejících s jejím pořádáním, a to včetně jejího přerušení, zrušení či úpravy jejích pravidel, nebo vyloučení účastníka ze soutěže a to s účinností ode dne uveřejnění na stránkách.
 • Účastí v této soutěži dává každý soutěžící pořadateli souhlas ke zpracování poskytnutých údajů za účelem navázání kontaktu s účastníkem v průběhu soutěže a dále po dobu 5 let od udělení souhlasu pro marketingové účely pořadatele, zahrnující i zasílání informací a jiných obchodních sdělení prostřednictvím e-mailů jakož i dalších elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v platném znění, a také souhlas s užitím těchto údajů ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách pořadatele, pokud je toto užití v souvislosti s touto soutěží, zejména za účelem vyhlášení či zveřejnění výherců. Soutěžící, který takto poskytl pořadatelům osobní údaje, má právo na přístup k osobním údajům a další práva dle § 11 a §21 zákona číslo 101/2000 Sb. v platném znění, zejména právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze v případě, že zjistí, že pořadatel porušuje své povinnosti, vyplývající z výše uvedeného zákona a právo požadovat opravu, doplnění nebo zlikvidování jím poskytnutých osobních údajů. Agentura oznámí zpracovávání takto poskytnutých osobních údajů dle §16 zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze v zákonem předepsané formě.

Další pravidla:

 • V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícími a pořadatelem řídí právním řádem České republiky.
 • Účast v soutěži je dobrovolná a účastník svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími pravidly. Jakékoli obcházení těchto pravidel soutěžícím či pokus o jejich zneužití je důvodem pro okamžité vyloučení takového soutěžícího ze soutěže.
 • Jediná podrobná platná pravidla ve svém plném znění jsou po dobu trvání soutěže zveřejněna v elektronické podobě

V Brně od 11.6.2021